Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zmiana treści do zapytania cenowego – rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych w Lublinie
2017-06-06

 

W związku ze zmianą treści w zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych w Lublinie oraz zmianą w załączniku nr 1 Oferta cenowa, przedstawiamy w/w zmienione dokumenty.

Informujemy, że zmiana nastąpiła w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w cz. II ust. 8

Błędny zapis brzmiał:

8. Planowana liczba posiłków: 160 szt. (w tym 160 dni x 10 osób).

Prawidłowy zapis:

8. Planowana liczba posiłków: 160 szt. (w tym 16 dni x 10 osób).

W związku powyższym nastąpiła również zmiana w zał. nr 1 oferta cenowa.

Dlatego też informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 8 czerwca 2017 r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 14:15.

Lublin_zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_EMZ_zmiana.doc

Zal_1_Oferta_cenowa_Lublin_zmiana.doc