Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór wykonawcy – zajęcia praktyczne na kursie Fryzjer w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-08-09

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Fryzjer” w Janowie Lubelskim informuje, że dnia 07 sierpnia 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy.
Wyboru dokonano kierując się następującymi kryteriami oceny ofert:
1.Oferowana łączna cena za wykonanie usługi – 60%
2.Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu kursów/szkoleń w zakresie niniejszego zaproszenia do złożenia oferty w ciągu ostatnich 3 lat lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń – 40%
Punkty:
min. 200 godzin lub min. 2-letnie doświadczenie zawodowe – 10 pkt.
od 201 do 300 godzin lub 5-letnie doświadczenie zawodowe– 20 pkt.
od 301 do 400 godzin lub 8-letnie doświadczenie zawodowe - 30 pkt.
powyżej 400 godzin lub powyżej 8 lat doświadczenia zawodowego - 40 pkt.
Małgorzata Białek
Łączna cena brutto za wykonanie usługi w PLN 7500,00
Liczba punktów w kryterium cena - (60%) 60,00
Liczba punktów w kryterium doświadczenie – (40%) 10,00
Suma punktów 70,00
Komisja rekomenduje udzielenie zamówienia Oferentowi, którego oferta spełniła warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty, tj. Małgorzacie Białek.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.