Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie
2018-01-02

Włodawa, dn. 02.01.2018 r.

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie, zgodnie z poniższymi warunkami.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych.

I. Wspólny Słownik Zamówień
55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków
55321000-6 – Przygotowanie posiłków

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników szkoleń/ poradnictwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu „Era młodych zawodowców” w Krasnymstawie.

2. Catering dla każdej osoby na każdy dzień szkolenia/poradnictwa obejmuje co najmniej:
A. danie obiadowe, obejmujące:
1) zupę – 250 g/ osobę,
2) drugie danie:
a) ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – 200 g/ osobę,
b) mięso (ryba) – 150 g/ osobę,
c) surówkę lub warzywa gotowane – 150 g/osobę,
B. deser – np. ciasto, owoce, jogurt.

3. Menu będzie każdorazowo ustalane z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji każdego szkolenia/poradnictwa zawodowego. Oferent powinien przedstawić propozycje menu na co najmniej 6 zestawów obiadowych, spośród których dokonywany będzie wybór serwowanych potraw.

4. Obiad dla każdej osoby powinien być ciepły, wyporcjowany, zapakowany w jednorazowe opakowanie termiczne z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek.

5. Posiłki powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych oraz przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).

7. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obiady, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.

8. Planowana liczba posiłków: 228 sztuk (w tym: 19 dni x 12 osób)

9. Okres realizacji zamówienia: od stycznia 2018 roku do luty 2018 roku według harmonogramu szkoleń/ poradnictwa zawodowego.

10. Planowane miejsca dostawy posiłków: teren Miasta Krasnystaw.

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy harmonogram dostaw, z uwzględnieniem miejsca dostawy, terminu, godziny i liczby posiłków na co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkoleń/poradnictwa zawodowego.

12. Zaplanowana liczba posiłków może ulec zmianie, ze względu na możliwe nieobecności uczestników/uczestniczek szkoleń/poradnictwa zawodowego lub zmiany miejsca realizacji szkoleń/poradnictwa zawodowego. W przypadku zmiany liczby posiłków Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 3 godz. wcześniej przed planowaną dostawą.

13. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i dostarczone posiłki.

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem.

2. Z udziału w zamówieniu wykluczone są podmioty/osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań (załącznik nr 3)

IV. Informacje ogólne
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Marta Kozyk-Specjalista ds. obsługi projektów, tel. 82 572 29 16 , e-mail: marta.kozyk@fil.lublin.pl
4. Z Oferentem, który przedłożył najatrakcyjniejszą ofertę, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje związane z realizacją zamówienia, w tym negocjacje cenowe.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu oraz składanie zamówień dodatkowych.
6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.

7. Warunki płatności: zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w systemie miesięcznym odrębnie dla każdego szkolenia/poradnictwa zawodowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
FV/ rachunku.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty cenowej (wzór - załącznik nr 1)
b. Proponowane menu (minimum 6 zestawów obiadowych), spośród którego dokonywany będzie wybór serwowanych potraw (wzór - załącznik nr 2)
c. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych / osobowych (wzór - załącznik nr 3)
d. kopię dokumentu dopuszczającego Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem. Dokument winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobą uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta
e. jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty nie wynika upoważnienie do podpisania oferty dla osoby występującej w imieniu Oferenta, istnieje bezwzględny wymóg dołączenia stosowanego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu Oferentów istnieje również w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich wspólników,
3. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA - świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie, w ramach projektu „Era młodych zawodowców” oraz danymi Oferenta.

VI. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
cena za jeden posiłek brutto w zł.- 100% (100 pkt.)


2. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto za jeden posiłek) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
              

C minimalna
Cena = ------------------------- x 100
            C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Oddziale Fundacji Inicjatyw Lokalnych we Włodawie, ul. 11 Listopada 3,
22-200 Włodawa do dnia 09.01.2018 r. do godz. 1500 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale Fundacji Inicjatyw Lokalnych, ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa w dniu 09.01.2018 r. o godz. 1515
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

Do pobrania:

Zal_1_Oferta_cenowa_Krasnystaw.doc

Zal_2_Propozycja_menu.doc

Zal_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc