Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Kurs: Aktualizacja uprawnień elektrycznych na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV – w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych
2017-07-14

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM

Zaprasza na kurs:
Aktualizacja uprawnień elektrycznych na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV – w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych
 

Kurs: Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV – uprawnienia SEP
2017-07-14

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
Ogłasza nabór na szkolenie:

„Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV” – uprawnienia SEP

Termin: 11-15 września 2017

szkolenie: Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
2017-07-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM
zaprasza na szkolenie:
Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

kurs: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
2017-07-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM
zaprasza na kurs: „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

Zaproszenie na kurs Obsługa kas fiskalnych
2017-05-23

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Janowie Lubelskim

Zaprasza na kurs: „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

Oferta szkoleń dla pracowników szkół, placówek oświatowych i pedagogów
2016-11-09
Przedstawiamy Państwu naszą ofertę szkoleń
dla pracowników szkół, placówek oświatowych, pedagogów:
 1. Diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych uczniów LO
 2. Metodologia Indywidualnego Planu Działania
 3. Doradztwo zawodowe w gimnazjum
 4. Zgrana klasa – jak to osiągnąć?
 5. Kompetencje wychowawcze nauczyciela
 6. Motywowanie uczniów do nauki
 7. Jak nauczyć uczniów uczyć się - techniki szybkiego uczenia się?
 8. Asertywność w pracy nauczyciela
 9. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
  10. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
  11. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem ucznia – techniki poznawczo-behawioralne
  12. Konflikty rówieśnicze – nauczyciel jako mediator
  13. Trudne rozmowy z rodzicami
  14. Pomoc uczniowi doświadczającemu przemocy w rodzinie
  15. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania opozycyjno- buntownicze
  16. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i innych placówek oświatowych
  17. Pierwsza pomoc
  18. Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
  19. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
  20. Kurs języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa zawodowego w Janowie Lubelskim
2016-07-26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Fundacja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lublinie (20-111) ul. Rynek 7 zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług doradztwa zawodowego w Janowie Lubelskim, zgodnie z poniższymi warunkami.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Szkolenie + staż = praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem zamówienia jest wybór doradcy zawodowego, który przeprowadzi doradztwo indywidualne - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacje stopnia oddalenia od rynku pracy dla łącznie 40 UP w wymiarze 1 h zegarowej na 1 osobę w formie indywidualnych spotkań, w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP. W ramach projektu zaplanowane jest łącznie 40 godzin zegarowych doradztwa. Tematyka doradztwa obejmuje m.in.: - analizę sytuacji UP (zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, sytuacji UP na rynku pracy) - ustalenie problemu zawodowego i wybór sposobu jego rozwiązania - identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy - zalecenia dot. dalszego postępowania, wybór ścieżki pomocy w projekcie (doradca będzie wspomagał UP w ustaleniu i realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Poszukujemy DORADCY ZAWODOWEGO gotowego przeprowadzić wskazane doradztwo indywidualne (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa). W ramach realizacji doradztwa, DORADCA ZAWODOWY zobowiązany jest w szczególności do:
1. Świadczenia usług obejmujących utworzenie Indywidualnych Planów Działań dla 40 Uczestników Projektu „Szkolenie + staż = praca” w Janowie Lubelskim, w ramach doradztwa indywidualnego – 40 godz. (1 godz. zegarowa/ osobę): • Analizy potrzeb Uczestników Projektu – zbadania potrzeb i oczekiwań UP, wstępna analiza dotychczasowych zasobów (potencjału zawodowego: dotychczasowego doświadczenia zawodowego i inne – np. działalność społeczna, wykształcenie, odbyte szkolenia, mocne i słabe strony, plany na przyszłość), • Przygotowania IPD – spisanie IPD, czyli uszczegółowienie celów zawodowych i czasu ich realizacji. Ustalenie możliwych działań w sytuacji gdy IPD nie zakończy się sukcesem.
2. Przeprowadzenie doradztwa dla wskazanych uczestników zgodnie z ustaloną tematyką i harmonogramem.
3. Przygotowanie tematyki doradztwa i materiałów do IPD, np.: testy, ćwiczenia, inne dokumenty pozwalające na utworzenie IPD uczestnikom.
4. Wypełnianie kart pracy doradców zawodowych po każdych zajęciach.
5. Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.
6. Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć, w tym: rozprowadzania wśród uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, zbierania od uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczeń i/lub oświadczeń), oznaczenia materiałów do IPD zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego.
7. Termin realizacji zamówienia: od 15.08.2016 do 28.02.2017.
8. Świadczenie usług będzie odbywać się w 4 transzach, po 10 osób w każdej transzy.
Wstępne terminy doradztwa:
- I transza: sierpień/wrzesień 2016
- II transza: październik/listopad 2016
- III transza: grudzień 2016/styczeń 2017
- IV transza: luty/marzec 2017
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wyżej podanych terminów.
10. Szczegółowy harmonogram doradztwa indywidualnego Zamawiający przedstawi po rozstrzygnięciu postępowania.
11. Miejsce realizacji zamówienia: Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelsk.
12. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).
13. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie wyższe kierunkowe w dziedzinie doradztwa zawodowego/IPD. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów.
2) posiadają niezbędne doświadczenie tj. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych itp.).
3) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: -uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
14. Do udziału w postępowaniu wyklucza się osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL).
15. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy zlecenie.
16. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.
17. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).
Informacje ogólne
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Justyna Bieńko - Specjalista ds. obsługi projektu, tel. (15) 871 75 36, e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl.
4. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie zamawiającego: www.fil.lublin.pl. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.
8. Strony wyrażają zgodę na negocjacje cenowe.
9. Warunki płatności: wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku i otrzymania wszelkich dokumentów związanych z prowadzonym doradztwem. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech częściach - po zrealizowaniu każdej transzy doradztwa.
10. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych ze środków EFS lub budżetu państwa na realizację projektu.
11. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
c) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
12. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
14. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
16. Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zadania „Indywidualne Plany Działania” w projekcie „Szkolenia + staż = praca”.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania oferty cenowej.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Wykaz – opis doświadczenia z uwzględnieniem tematyki zajęć oraz liczby przeprowadzonych godzin w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat (Załącznik nr 2)
b) CV (Załącznik nr 3)
c) Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4)
d) Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach RPO WL (Załącznik nr 5)
e) Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej RPO WL (Załącznik nr 6)
f) Potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, ewentualne rekomendacje i referencje.
4. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
6. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
7. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
Kryteria oceny ofer:
1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
Cena za jedna godzinę brutto w zł.- 60 % (60 pkt.)
Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)
2. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto za godzinę świadczenia usługi doradztwa zawodowego) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
C minimalna
Cena = ------------------------- x 60
C oferty badanej
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
3. Maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium „doświadczenie” otrzyma oferta z największą liczbą godzin przeprowadzonego doradztwa indywidualnego z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 2 wg wzoru:
Liczba godzin oferty badanej
Doświadczenie = ------------------------------------------- x 30
Ilość godzin z oferty o największej liczbie szkoleń
Wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku nr 2 (kopie referencji lub umów).
4. „Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”, tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie przedmiotu zamówienia, także studia podyplomowe.
Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość kursów/szkoleń/studiów z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w oparciu o dane zawarte w złożonym CV, zgodnie z wzorem:
2 pkt. – za studia podyplomowe
1 pkt. – za każde wskazany kurs/ szkolenie w zakresie przedmiotu zamówienia
Suma punktów = ilość studiów podyplomowych x 2 pkt. + ilość kursów/ szkoleń x 1 pkt.
Suma pkt. oferty badanej
Dodatkowe kursy/ szkolenia podnoszące kwalifikacje = ----------------------------------------- x 10
Suma pkt. oferty o max wartości w tym kryterium
Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
11. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferta musi być złożona do dnia 29.07.2016 r. do godziny 15.00. Decyduje godzina wpływu oferty.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu). 4. W przypadku oferty pisemnej - oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opisanej w następujący sposób: dane Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją „Oferta na świadczenie usług na stanowisku doradcy zawodowego w Janowie Lubelskim, dot. projektu „Szkolenie + staż = praca”. 6. Ofertę można również przesłać wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl.
7. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt
b) Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
8. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń w/w punktów konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, w dniu 29 lipca 2016 roku o godz. 15.30.
Załączniki: 1) Formularz oferty (wzór – załącznik nr 1)
2) Wykaz – opis doświadczenia z uwzględnieniem tematyki zajęć oraz liczby przeprowadzonych godzin w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat (wzór – załącznik nr 2)
3) CV (wzór – załącznik nr 3)
4) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór – załącznik nr 4)
5) Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach RPO WL (wzór – załącznik nr 5)
6) Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej RPO WL (wzór – załącznik nr 6)
7) Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, ewentualne rekomendacje i referencje.
Uwaga: Załączniki do oferty osobom zaineresowanym udostępniamy po skontaktowaniu się z biurem projektu
Przygotowywanie wniosków o dotację, wniosków o refundację wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy
2016-02-12

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

świadczy usługi w zakresie:

 • przygotowywania biznesplanów do Powiatowych Urzędów Pracy (wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
 • opracowywania wniosków o refundację podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 • osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej - ubiegające się o dotację ze środków Funduszu Pracy oraz środków unijnych w Powiatowych Urzędach Pracy

Zapewniamy:

 • profesjonalne przygotowanie biznesplanu
 • konkurencyjne ceny dostosowane do stopnia złożoności
 • szybką realizację zamówienia

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych Oddziałach

Fundcji Inicjatyw Lokalnych

Szkolenie "Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 kV"- świadectwo SEP
2016-02-12
Fundacja Inicjatyw Lokalnych ROK w Janowie Lubelskim
ogłasza nabór na szkolenie:
"Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 kV"-świadectwo SEP

Szkolenie trwa 40 godzin i ma na celu przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu, celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego "E" w zaresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz pracy w zawodzie Elektryka.
Planowany termin szkolenia: marzec lub kwiecień 2016
Cena szkolenia: 550 zł
Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 36
e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl